Проект „Развитие на способностите на учениците…“

Училището участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене, чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1″ със следните групи:

1. Приложни изкуства
2. Сценични и танцови изкуства
3. Волейбол
4. Хранене и здраве
5. Уча български език
6. Полезна и забавна математика
7. Български език и литература
8. Млади възрожденци
9. Забавна математика
10. Биология, екология и защита на природата