Документация 2020 г.

Етичен кодекс

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Etichenkodeks1.pdf

Етичен кодекс на служителите

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Etishenkodeksnaslugitelite.pdf

Годишна програма

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/GodprogramazaZOYD.pdf

Годишен план

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Godishenplan.pdf

Календарен план

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Kalendarenplan.pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Merkikashestvo2020-2021.pdf

Правилник за осигуряване на безопасни условия

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/PBYOV.pdf

Правилник за дейността на училището

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/PDU1.pdf

Правилник за дейността на училището – продължение

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/PDU2.pdf

План за повишаване на грамотността

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Plangramotnost.pdf

План квалификационна дейност

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Plankvalifikazionnadeinost.pdf

План заседания на педагогически съвет

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/PlanzasedaniaPS.pdf

Правила за квалификационна дейност

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Pravilakvalifdeinost.pdf

Правилник пропускателен режим

https://oudebelt.org/wp-content/pdf/101020/Pravilnikpropuskatelenregim.pdf